Regulamin

§ 1 Przedmiot Regulaminu

Poniższy Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Apartamentu i jest integralną częścią umowy najmu krótkoterminowego Apartamentu na ustalony przez strony okres, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Apartamencie. Stroną Wynajmującą jest Agnieszka Pleszczyńska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą TOTAL BURY Agnieszka Pleszczyńska z siedzibą w Szklarska Poręba 58-580, ul. Franciszkańska 7, NIP 6111795313, zaś Najemcą jest Gość. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
Umowa najmu nie obejmuje wyżywienia i dojazdu.
Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Apartamentu (Gościa i osoby mu towarzyszące, dalej łącznie zwani Gośćmi).
Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Wynajmującego, jak i w Apartamencie.

§ 2 Doba hotelowa

Apartament wynajmowany jest na doby.
Doba najmu rozpoczyna się o godzinie 15.00 i kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przyjazdu należy zgłosić do godziny 12.00 dnia poprzedzającego, w którym upływa termin wynajmu, co jednak nie wiąże Wynajmującego.
Wynajmujący uwzględni życzenie Gościa jedynie w miarę możliwości i dostępności, ewentualnie,  na życzenie Gościa udzieli pomocy w znalezieniu innego Apartamentu.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Apartamencie, w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.
Opłaty za przedłużenie doby kształtują się w następujący sposób: – przedłużenie doby do godziny 20.00 podlega opłacie 50% ceny dnia – przedłużenie doby po godzinie 20.00 podlega pełnej opłacie za pełną dobę.

§ 3 Rezerwacja i meldunek

Podstawą wynajęcia apartamentu przez Gościa jest potwierdzenie rezerwacji wystawione przez Wynajmującego oraz uiszczenia czynszu przez Najemcę.
Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim (nieobjętych rezerwacją) nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
Osoby trzecie (nie objęte rezerwacją) mogą przebywać gościnnie w apartamencie od godz. 6.00 do 22.00. W wypadku pozostania w Apartamencie przez osobę nieobjętą rezerwacją dodatkowej osoby pomiędzy godziną 22.00 a 6.00, Gość zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego czynszu za dodatkową osobę w kwocie 200 zł za dobę.
Wynajmujący może odmówić przyjęcia Gościa (zawarcia umowy najmu krótkoterminowego), który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin np. wyrządzając szkodę w mieniu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Wynajmującego albo innych osób przebywających w apartamencie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Apartamentu.
Rezerwacja ma ważność do godziny 18.00 planowanego dnia przyjazdu, o ile Gość nie poinformował Wynajmującego o późniejszym przyjeździe.
W przypadku nie odwołania rezerwacji pokoju w terminie do godz. 18.00 w dniu przyjazdu lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Apartamentu, Wynajmujący obciąży Gościa za pierwszą dobę.
W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, Wynajmujący nie zwraca uiszczonej opłaty.

§ 4 Odpowiedzialność Gości

Dzieci do lat 13 mogą przebywać w Apartamencie tylko pod nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
Gość zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania Wynajmującego o wszelkich zniszczeniach lub uszkodzeniach Apartamentu i znajdujących się w nim ruchomości, stanowiących wyposażenie Apartamentu.
Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe, zgodnie z Cennikiem wyposażenia stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Wynajmującego.
Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowanie czystości w lokalu oraz w obrębie zajmowanego budynku i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie.
Jeżeli w skutek zakłócania przez Gości porządku Najemca zostanie wezwany do Apartamentu lub wezwana do interwencji zostanie Straż Miejska, Policja, Najemca uprawniony będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy klienta i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 1000 zł kary.
Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa zamknąć okno, koniecznie zamykać okna dachowe, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.
Najemca winien korzystać z Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem. W wypadku konieczności dodatkowego (ponadnormatywnego) sprzątania Apartamentu zostanie doliczona kwota zgodnie z Cennikiem.
W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i innych używek. W przypadku wyczucia zapachu wyżej wymienionych, Wynajmujący obciąży gościa kwotą w wysokości 500 zł za wywabianie zapachu.
ZWIERZĘTA
Apartament wyraża zgodę na pobyt zwierząt , jednak nie mogą być one pozostawiane bez opieki (z wyjątkiem pozostawiania w klatkach kenelowych lub transportowych podczas nieobecności właściciela zwierzęcia i to nie przez cały dzień).
Za wszelkie szkody poczynione przez zwierzęta odpowiada materialnie właściciel.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, bez możliwości refundacji opłaty za pobyt, który:
1.nie posiada dowodu tożsamości lub nie chce okazać dowodu tożsamości
2.znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
3.odnosi się wulgarnie do pracowników obiektu
4.stosuje groźby karalne lub jakąkolwiek formę szantażu
5.odmawia zapłaty za pobyt lub obowiązkowe opłaty
6.odmawia dokonania preautoryzacji na karcie
Gość za zgodą Wynajmującego może przenieść wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy na osobę trzecią, pod warunkiem przejęcia przez tą osobę wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy.
Gość w dniu zameldowania powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w apartamencie.
Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń (w formie pisemnej: sms, email etc.) co do stanu technicznego w dniu zameldowania do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament, jak i zawarte w nim sprzęty, został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
Zgubienie kluczy od apartamentu podlega karze pieniężnej w wysokości 150 PLN.

§ 5 Odpowiedzialność Apartamentu

O wszelkich szkodach Gość powinien powiadomić Wynajmującego niezwłocznie po powstałej szkodzie lub jej stwierdzeniu.
Apartament nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu przy Apartamencie.

§ 6 Zwrot rzeczy pozostawionych

Przedmioty osobistego użytku pozostawione w Apartamencie przez Gościa będą wysyłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy te traktowane są jak rzeczy porzucone z zamiarem ich wyzbycia się. Wynajmujący ma obowiązek przechować pozostawione przedmioty przez okres 1 miesiąca. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

§ 7 Cisza nocna

Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00 i obowiązuje wszystkie osoby przebywające w Apartamencie.

§ 8 Reklamacje

W przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług Goście mają prawo do składania reklamacji.
Wszelkie Reklamacje przyjmuje Wynajmujący pod adresem wskazanym w § 1 lub w innej dostępnej dla Gościa formie.
Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w jakości świadczonych usług.

§ 9 Klauzula informacyjna RODO

Administrator

Administratorem danych osobowych podanych przez Pana/Panią w związku z zawarciem i realizacją umowy najmu krótkoterminowego jest Agnieszka Pleszczyńska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą TOTAL BURY Agnieszka Pleszczyńska z siedzibą w Szklarska Poręba 58-580, ul. Franciszkańska 7, NIP 6111795313

Kontakt

Z administratorem może Pan/Pani skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Franciszkańska 7, 58-580 Szklarska Poręba;
 • przez e-mail: biuro@sudeckizakatek.pl
 • telefonicznie: (+48) 501-646-710

Konto bankowe: 25 1090 1984 0000 0001 4689 2015 Santander Bank

Cele

Dane mogą być przetwarzane w następujących celach:
zawarcie i realizacja umowy najmu krótkoterminowego;
wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze – wynikających z przepisów prawa podatkowego i finansowego;
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, którymi są: cele archiwalne i statystyczne, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń, a także – jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym newslettera od administratora – w celach marketingowych administratora. Jeśli nie jest Pan/Pani stroną umowy, ale został Pan/Pani wyznaczony jako osoba do kontaktu, Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach kontaktowych.

Podstawy

Dane będą przetwarzane na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy z administratorem,
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze (np. wystawienie faktury, innych dokumentów księgowych, wykonanie innych obowiązków prawnych nałożonych na administratora przez przepisy podatkowo-finansowe), art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, którymi są cele archiwalne i statystyczne, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z umową, a także – jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od administratora – w celach marketingowych administratora. Jeśli nie jest Pan/Pani stroną umowy, ale został Pan/Pani wyznaczony jako osoba do kontaktu, Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach kontaktowych.

Zapis na newsletter i otrzymywanie informacji handlowych wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej przez Agnieszkę Pleszczyńską za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Brak przedmiotowej zgody uniemożliwi przesyłanie newslettera i ofert handlowych. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, co będzie skutkowało zaprzestaniem przesyłania newslettera i ofert handlowych.
Okres retencji danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej wykonaniu przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora (w tym do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zarzutów wynikających z w/w umowy), chyba, że wcześniej zgłosi Pani/Pan skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych.
Informacja o odbiorcach

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT administratora (takich jak dostawcy programu CRM i programu do obsługi księgowości), firmie odpowiadającej za obsługę księgową, prawną administratora, Poczcie Polskiej lub kurierom. W zależności od usługi, dane mogą być przekazywane także do prawników wspomagających administratora lub kancelarii podatkowej.

Brak profilowania

Pana/ Pani dane osobowe nie są profilowane, w tym nie jest wobec Pani/Pana podejmowana decyzja oparta wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Prawa

Przysługuje Panu/ Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. W przypadku uznania, że Pana/ Pani dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Panu/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dobrowolność/ wymóg podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji niniejszej umowy najmu krótkoterminowego lub do otrzymywania informacji handlowych, w tym newslettera od administratora. W zakresie danych przekazanych administratorowi w związku z wystawieniem dokumentów księgowych oraz w związku z planowanymi lub toczącymi się postępowaniami, podanie danych jest wymogiem ustawowym.

§ 10 Postanowienia końcowe

Za dodatkową opłatą Apartament akceptuje zwierzęta w pokojach, jednakże właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do prowadzenia go na uwięzi i usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę. W wypadku zniszczenia przez zwierzę Apartamentu lub jego wyposażenia, Gość zobowiązany jest do pokrycia szkody.

Życzmy miłego pobytu!

CENNIK

 • OPŁATA KLIMATYCZNA 3,20 ZA OSOBĘ ZA DOBĘ
 • PONADNORMATYWNE SPRZĄTANIE 300 ZŁ
 • USZKODZENIE TELEWIZORA 1.300 ZŁ
 • USZKODZENIE PŁYTY INDUKCYJNEJ 1.000 ZŁ
 • USZKODZENIE SZYBY PRYSZNICOWEJ 1.500 ZŁ
 • USZKODZENIE SZYBY W OKNIE 900 ZŁ
 • USZKODZENIE SZYBY W OKNIE TARASOWYM 3.000 ZŁ
 • ZGUBIENIE KLUCZY – 150 ZŁ

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w regulaminie.